عنوانتاریخنوع خبر 
مجوز سازمان پژوهش و برنامه ریزی (دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی) وزارت آموزش و پرورش  جزئیات
نفرات برتر فینال مسابقه شنیداری سومین دوره مسابقات UCMAS IRAN در استان آذربایجان شرقی94/3/23 جزئیات
دعوت به همکاری در کادر آموزشی سیستم های آموزشی UCMAS و IMaths  جزئیات
دعوت به همکاری در دفتر مرکزی  جزئیات
ائلمان سلیمی دانش آموز ممتاز سطح Grand B98/04/10 جزئیات
کسری اسدزاده دانش آموز ممتاز سطح Grand B98/04/10 جزئیات
عرفان حاتمی دانش آموز ممتاز سطح Grand B98/04/10 جزئیات
مهدی ادیب دانش آموز ممتاز سطح Grand B98/04/10 جزئیات
امید رضا فتاحی دانش آموز ممتاز سطح Grand B98/04/10 جزئیات
دانیال موسوی دانش آموز ممتاز سطح Grand B98/04/10 جزئیات
آیناز وحدت دانش آموز ممتاز سطح ELB98/04/30 جزئیات
آیتک وحدت دانش آموز ممتاز سطح ELB98/04/30 جزئیات
آیلا نامور دانش آموز ممتاز سطح ELB98/04/30 جزئیات
مهدیسا مدنی دانش آموز ممتاز سطح ELB98/04/31 جزئیات
سویل کرامتی دانش آموز ممتاز سطح ELB98/04/31 جزئیات
عسل امیدی دانش آموز ممتاز سطح ELB98/04/31 جزئیات
سیده الهام پیراسته دانش آموز ممتاز سطح ELB98/04/31 جزئیات
متین فرعیان دانش آموز ممتاز سطح HigherA98/04/31 جزئیات
محمد مهدی محرم زاده دانش آموز ممتاز سطح HigherA98/04/31 جزئیات
امیر حسین حایری فر دانش آموز ممتاز سطح HigherA98/04/31 جزئیات
1 2