عنوانتاریخنوع خبر 
مجوز سازمان پژوهش و برنامه ریزی (دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی) وزارت آموزش و پرورش  جزئیات
نفرات برتر فینال مسابقه شنیداری سومین دوره مسابقات UCMAS IRAN در استان آذربایجان شرقی94/3/23 جزئیات
دعوت به همکاری در کادر آموزشی سیستم های آموزشی UCMAS و IMaths  جزئیات
دعوت به همکاری در دفتر مرکزی  جزئیات
مهدی زینال زاده دانش آموز ممتاز سطح GrandB97/04/25 جزئیات
آریا کریمی دانش آموز ممتاز سطح InterB97/04/25 جزئیات
محمدحسن معمار نوبری دانش آموز ممتاز سطح ELB97/04/25 جزئیات
زهرا حاجی پور دانش آموز ممتاز سطح ELB97/04/25 جزئیات
امیرحسین قره داغی دانش آموز ممتاز سطح InterB97/04/25 جزئیات
پارسا علیپور دانش آموز ممتاز سطح InterB97/05/08 جزئیات
اسرا احمدی دانش آموز ممتاز سطح ELB97/05/08 جزئیات
سنا ابولی دانش آموز ممتاز سطح ELB97/05/08 جزئیات
هستی نریمانی دانش آموز ممتاز سطح HigherA97/05/08 جزئیات
محمد یاسین پای فشرده دانش آموز ممتاز سطح HigherA97/05/08 جزئیات
نگار ثریایی دانش آموز ممتاز سطح ELB97/05/08 جزئیات
مهلا حاجی پور دانش آموز ممتاز سطح InterA97/05/08 جزئیات
فاطمه عباسی دانش آموز ممتاز سطح ELB97/05/08 جزئیات
پینار فیضی دانش آموز ممتاز سطح InterA97/05/10 جزئیات
آیسل سلمانی دانش آموز ممتاز سطح InterA97/05/17 جزئیات
فاطمه خوش زرع دانش آموز ممتاز سطح InterA97/05/17 جزئیات
1 2