مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
ایلیا حسینی دانش آموز ممتاز سطح InterA
الشن جهانی دانش آموز ممتاز سطح InterB
زهرا عیسی زاده دانش آموز ممتاز سطح HigherB
ابوالفضل فاتحی دانش آموز ممتاز سطح InterA
ایلیا کیریشچی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
امیر رضا حایری فر دانش آموز ممتاز سطح HigherA
امیر حسین حایری فر دانش آموز ممتاز سطح HigherA
محمد مهدی محرم زاده دانش آموز ممتاز سطح HigherA
متین فرعیان دانش آموز ممتاز سطح HigherA
سیده الهام پیراسته دانش آموز ممتاز سطح ELB
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها